Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Abonnementsservice: het geautomatiseerd ontvangen van producten van TtC middels één van onze standaard boxen of een door de consument zelf samengestelde box via de ‘build-your-own-box’ (bouw je eigen box). Consument ontvangt automatisch op de door hem ingestelde frequentie een box met producten. Betalingen via de abonnementsservice geschieden automatisch volgens de door consument opgegeven betaalmethode;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd;
 3. Consument: elke bezoeker van de website van Tommie the Cat, die een bestelling plaatst via de webwinkel van Tommie the Cat;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Lidmaatschap: het lidmaatschap van de consument aan de abonnementsservice van Tommie the Cat;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die TtC ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. TtC: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, c.q. Tommie the Cat B.V.;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door TtC georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en TtC gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van TtC.

Artikel 2 – Tommie the Cat B.V.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Tommie the Cat B.V. (hierna omschreven als: TtC)
Wateringweg 1B, unit 30
2031EK, Haarlem
Nederland

T: +31851308787
E: info@tommiethecat.com
KVK: 84725613
BTW nummer: NL863334386B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TtC en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen TtC en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij TtC in te zien is en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan TtC  zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. TtC is gerechtigd het aanbod te allen tijde te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als TtC gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden TtC niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. TtC kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door TtC. TtC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TtC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TtC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal TtC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. TtC kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TtC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan TtC bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan TtC retourneren, conform de door TtC verstrekte instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan TtC. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf, in het Nederlands) of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan TtC heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen kosten van terugzending voor rekening van consument. Tommie the Cat kan een retourlabel toesturen, de kosten hiervan bedragen € 6,95.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal TtC dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door TtC. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. TtC kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door TtC tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TtC geen invloed heeft;
  6. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  7. voor kattenbakvulling producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  8. voor diervoeder producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Met de build-your-own-box (bouw je eigen box) module kan de consument het abonnement naar eigen wens, met gewenste producten inrichten. De minimale prijs van een box bedraagt €15,-. Prijzen van de getoonde producten zijn exclusief verzendkosten.
 3. Verzendkosten worden gerekend in de volgende opbouw:

  Onder de 15 euro: €6,95 verzendkosten
  Tussen de 15 en 29 euro:                              €4,99 verzendkosten
  Vanaf 29 euro:                                               €0,- verzendkosten
  Pakket met een gewicht boven 23KG:         €3,99 toeslag per extra 23kg

  Op de Waddeneilanden kan een toeslag van toepassing zijn. Indien er een toeslag van toepassing is, behoudt TtC zich het recht voor deze toeslag door te belasten aan consument.

  Proefpakketten zijn uitgesloten van deze verzendkosten. De proefpakketten kosten €9,99 per stuk, dit is inclusief verzendkosten
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is TtC niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur behoudt TtC zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. TtC dient prijswijzigingen ruim van tevoren door te geven aan de consument. De consument heeft het onherroepelijke recht om, bij een prijswijziging die in nadeel is van de consument, de overeenkomst met onmiddellijke ingang met TtC te ontbinden.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. TtC staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door TtC, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover TtC kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan TtC schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van TtC komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. TtC is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van TtC en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  4. indien het product op een andere wijze is gebruikt dan het normale gebruik.
 6. TtC is te nimmer aansprakelijk voor geleden schade door het gebruik van producten van TtC, tenzij deze schade is ontstaan door nalatig handelen of opzet vanuit TtC

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. TtC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal TtC het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal TtC zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in deze voor rekening van TtC.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij TtC tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan TtC bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Abonnementsservice

 1. Door bij ons een lidmaatschap aan te schaffen op onze abonnementsservice, aanvaardt consument deze algemene voorwaarden voor onze abonnementsservice. De algemene voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en Tommie the Cat B.V.. Gelieve deze algemene voorwaarden grondig te lezen.
 2. Wanneer consument de eerste bestelling van een product plaatst en zich voor onze abonnementsserivce inschrijft, zal consument de melding ontvangen dat het abonnement aangemaakt werd en dat de eerste bestelling verwerkt zal worden. De eerste bestelling zal onmiddellijk verwerkt worden en de door consument opgegeven betaalmethode zal geactiveerd worden zodra de bestelling geplaatst is. Het lidmaatschap zal hierna automatisch voor de plaatsing van een nieuwe bestelling zorgen, in overeenstemming met het door u geselecteerde verzendschema, totdat u het abonnement wijzigt of annuleert.
 3. De consument gaat steeds een overeenkomst aan voor onbepaalde duur.
Wijzigingen
 1. Voor periodieke bestellingen van producten in onze abonnementsservice, zal consument uiterlijk 3 dagen voor de betaal- en inpakdatum van de volgende bestelling een e-mail ontvangen waarin consument aan de aankomende verzending herinnerd wordt. Consument kan de komende box tot 1 dag voor de volgende betaal- en inpakdatum wijzigen. Indien consument de bestelling niet 1 dag voor de volgende betaal- en inpakdatum wijzigt, zal de bestelling verwerkt worden en zal er een betaling klaargezet worden via de door consument opgegeven betaalmethode.
 2. Indien het lidmaatschap binnen de 1 dagen voor de verzenddatum gewijzigd wordt dan wordt de wijziging doorgevoerd op de box die daaropvolgend is (dus stel dat jouw box als verzenddatum 28 januari heeft en de volgende box 28 februari en je wijzigt iets op 28 januari, dan is deze wijziging pas geldig voor de box levering van 28 februari).
 3. TtC is gerechtigd, op eigen initiatief en naar eigen goeddunken, onderhavige Algemene Voorwaarden (met inbegrip van alle toepasbare voorwaarden, restricties en vereisten) te wijzigen en dit zonder enige voorafgaande kennisgeving. Indien consument niet met deze wijzigingen akkoord kan gaan, dient consument het lidmaatschap op te zeggen, met inachtneming van de geldende opzegtermijnen in artikel 12.
Opzegging
 1. Het lidmaatschap blijft gelden totdat consument deze annuleert. Consument kan deze op elk moment annuleren via “Uw Account”, rekeninghoudend met de genoemde opzegtermijnen in artikel 12.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen, uiterlijk 1 dag voor de betaal- en inpakdatum van de volgende box, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels (dus stel dat jouw box als verzenddatum 28 januari heeft en de volgende box 28 februari en je zegt op op 28 januari, dan is deze opzegging pas geldig voor de box levering van 28 februari).
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als TtC voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13 – Kortingen

 1. Zogenaamde eerste box kortingen verstrekken wij enkel om nieuwe klanten de kans te geven om TtC uit te proberen. Deze korting geldt dan enkel voor een nieuw lidmaatschap op de abonnementsservice bij TtC, tenzij wij dit uitdrukkelijk anders vermelden. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt en toch probeert om een nieuwe ‘aanmeldkorting’ te krijgen door je af te melden en dan weer opnieuw aan te melden, behoudt TtC zich het onherroepelijke recht om deze korting niet te verstrekken en het reguliere bedrag te rekenen. Per huishouden staat TtC slechts één korting en account toe.
 2. Om misbruik van de kortingen te voorkomen kan TtC de voorwaarden of duur beperken o.b.v. het eigen inzicht van TtC. Wij voeren controles uit om misbruik van de kortingen te voorkomen. Middels gegevens van bestaande of recente overeenkomsten, zoals namen, bezorg- en factuuradres, telefoonnummers en e-mailadressen en/of betaalmiddel, bepalen wij of de korting valide is verstrekt.
 3. De kortingen zijn niet voor alle producten geldig. TtC kan bijvoorbeeld eenmalige producten uitsluiten van de korting. Indien er een korting geldt dan staat dit altijd uitdrukkelijk vermeld.
 4. Eventuele kortingscodes zijn slechts eenmalig geldig. Kortingscodes kunnen nooit ingewisseld worden voor contant geld. Kortingen kunnen niet gecombineerd worden met elkaar, tenzij wij uitdrukkelijk anders vermelden (bijvoorbeeld wanneer je de eerste maand 25% korting krijgt bovenop de 15% korting als je bij ons lid wordt voor zowel de voeding als kattenbak service of aanvullende kortingen via het Loyaliteitsprogramma). Sommige kortingscodes zijn alleen geldig op een bepaald type producten.
 5. TtC heeft het onherroepelijke recht om bij vermoedens van fraude kortingen te ontzeggen. Tevens heeft TtC het onherroepelijke recht om kortingscodes ongeldig te verklaren, ongeacht de achterliggende reden. De consument kan nooit recht ontlenen aan de kortingscodes.

Artikel 14 – Loyaliteitsprogramma

 1. TtC beloont haar klanten extra middels het loyaliteitsprogramma. Binnen het loyaliteitsprogramma kan de consument punten verdienen. Punten kunnen op allerlei manieren worden verdiend. Hoe de punten verdiend kunnen worden is vindbaar binnen het online account van de consument. De punten kunnen ingewisseld worden tegen kortingen op de aankomende box, andere producten of donaties voor het goede doel.
 2. Opgespaarde punten en kortingen kunnen niet omgewisseld worden tegen contant geld.
 3. De consument heeft geen eigendomsrechten over het account of de punten. Het account en punten zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar (niet naar derden of andere platformen)
 4. TtC is te allen tijde gerechtigd aanpassingen te doen binnen het loyaliteitsprogramma (dit geldt zowel voor wijzigingen in de voorwaarden voor het loyaliteitsprogramma in de algemene voorwaarden, alsmede wijzigingen in het programma zelf). Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld gaan over het aantal te behalen levels, het aantal te verdienen punten per opdracht en het aantal benodigde punten voor de volgende korting.
 5. Om een korting te krijgen op de aankomende box, moet het aantal benodigde punten en de korting opgespaard en verwerkt zijn voor de datum dat een box en prijs definitief wordt zoals te lezen valt in artikel 12.5 en 12.6. Indien de punten en kortingen binnen de 4 dagen termijn vallen voor het definitief worden van de box, wordt de korting verwerkt op de daaropvolgende box  (dus stel dat jouw box als verzenddatum 28 januari heeft en de volgende box 28 februari en je spaart een korting bij elkaar op 26 januari, dan zal deze pas verwerkt worden voor de box levering van 28 februari).
 6. Per box mag slechts 1 korting uit het loyaliteitsprogramma worden toegepast. Het is niet mogelijk om meerdere verdiende kortingen op 1 box te verwerken.
 7. Het loyaliteitsprogramma is in het leven geroepen om klanten via een eerlijke wijze te belonen voor het klant zijn (en blijven) bij TtC. Wij waarderen het echter niet als er misbruik wordt gemaakt van het loyaliteitsprogramma (bijvoorbeeld via refer-a-friend acties, waarbij de bestelling daarna meteen wordt geannuleerd). TtC voert periodieke controles uit op de accounts om fraude en misbruik te voorkomen.
 8. Punten voor refer-a-friend acties worden pas uitgekeerd als de box en betaling definitief is (dus na de 14 dagen bedenktermijn).
 9. TtC is te allen tijde gerechtigd om verdiende punten en kortingen nietig te verklaren, ongeacht de achterliggende beweegredenen. Consument kan geen rechten ontlenen aan opgespaarde punten.
 10. TtC is te allen tijde gerechtigd om consumenten uit te sluiten van het loyaliteitsprogramma, ongeacht de achterliggende beweegredenen.

Artikel 15 – Fraude

 1. Indien TtC vermoedt dat er sprake is van fraude dan behoudt TtC zich het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarbij we vermoeden dat er sprake is van fraude.
 2. TtC is gemachtigd om elk account, abonnement, lidmaatschap, opgespaarde punten of kortingen van iedere consument aan te passen of te beëindigen bij frauduleuze activiteiten.

Artikel 16 – Betaling

 1. Bij inschrijving op een lidmaatschap op onze abonnementsservice, geeft consument uitdrukkelijk toestemming aan TtC om voor consument de betalingen, voor de doorlopende zendingen voor deze abonnementsservice, op basis van de inhoud en prijs van de box, via de door consument opgegeven betaalmethode klaar te zetten, volgens de door consument opgegeven frequentie van levering.
 2. Consument geeft tevens akkoord op het af te schrijven bedrag dat op de hieronder omschreven wijze vastgelegd wordt. TtC incasseert periodieke bedragen (bv. 2- wekelijks, 4-wekelijks of 6-wekelijks) op de opgegeven betaalmethode, tot op het moment dat consument TtC voorafgaand notificeert dat consument de betaalmethode wenst te annuleren of wijzigen. Indien de consument het pakket wijzigt, voordat deze definitief wordt zoals beschreven in artikel 12.4, geeft consument toestemming om het aangepaste bedrag, al dan niet op doorlopende basis indien de aanpassing op de box als structurele aanpassing bedoeld is, af te schrijven op de door consument opgegeven betaalmethode. TtC incasseert de betaling op de dag dat het inpakken van de box plaatsvindt.
 3. TtC verwerkt de betalingen van abonnementsservice via de betaalmethode die bij aanmaak van het lidmaatschap door consument gebruikt werd of via een betaalmethode die consument bij TtC als primaire betaalmethode heeft opgegeven. Indien TtC de bestelling niet via de door consument opgegeven betaalmethode kan voltooien, zal TtC consument hierover in kennis stellen en consument de mogelijkheid geven om een andere betaalmethode aan het account toe te voegen of via een andere betaalmethode de betaling te voltooien.
 4. Indien de betaling niet voltooid kan worden, wordt de box niet ingepakt. TtC probeert herhaaldelijk het bedrag opnieuw te incasseren. Indien de betaling alsnog slaagt dan zal de box direct worden ingepakt en worden verzonden. Indien de betaling na 6x opnieuw proberen niet slaagt, dan wordt het abonnement ontbonden.
 5. Vordering van TtC op de schuld ten aanzien van de consument wordt opeisbaar 15 dagen na levering van het de box. Indien uiterlijk 15 dagen na levering, de betaling nog steeds niet voldaan is zal van rechtswege gebruik worden gemaakt van artikel 13.6, 13.7 en 13.8 van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien betaling binnen de in artikel 13.5 van deze algemene voorziene termijn niet is voldaan, rekent TtC rente op het verschuldigde bedrag van consument.
 7. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn in artikel 13.5 is consument van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 8% rente per jaar , vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
 8. Tevens worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

  Minimumtarief € 40,00
  15% over eerste € 2.500,00
  10% over volgende € 2.500,00
  5% over volgende € 5.000,00
  1% over de volgende € 190.000,00
  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-  

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. TtC beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TtC, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij TtC ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TtC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot TtC. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van TtC en consument niet op, tenzij TtC schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door TtC, zal TtC naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren of wordt naar een passende oplossing gezocht.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen TtC en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

Artikel 19 – Privacy policy

 1. Bij de afhandeling van bestellingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Om U te informeren aangaande wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die u kan raadplegen onder “Privacy Policy”. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. TtC is gerechtigd, op eigen initiatief en naar eigen goeddunken, het lidmaatschap van consument te beëindigen en dit op elk moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving. Indien TtC tot deze beëindiging overgaat, is consument enkel verplicht te betalen voor de bestellingen die reeds naar het leveringsadres verzonden werden. Deelname aan onze abonnementsservice is persoonlijk en deze mag niet zonder toestemming van TtC aan derden toegewezen of overgedragen worden.

Artikel 21 – tell a friend

Je kunt bij Tommie the Cat kortingen sparen voor de volgende box door vrienden, familieleden of andere bekenden aan te melden. Hier gelden de volgende voorwaarden voor:

 1. Een referral moet minimaal 1 box met volwaardige producten bestellen. Proefpakketten zijn dus uitgezonderd. Men mag uiteraard wel eerst een proefpakket bestellen om uit te proberen en daarna bestellen.
 2. De boxen mogen niet geretourneerd worden.
 3. Betalingen voor deze boxen mogen niet gestorneerd zijn.
 4. Je kunt kortingen stapelen, maar je kunt nooit meer dan 100% korting krijgen. Als je 6 vrienden hebt aangedragen krijg je 100% korting op de eerstvolgende box en 20% korting op de box daarna.
 5. De waarde van jouw box waar je korting over pakt mag qua waarde niet meer dan +20% bedragen van de laatste box die je besteld hebt. Stel dat jouw laatste box €50,- was, dan mag de box die je met deze korting besteld niet meer dan €60,- bedragen (exclusief korting). We willen hiermee voorkomen dat men boxen van €200,- samenstellen en daar de korting op rekenen, ook onze schoorsteen moet blijven roken :)! Heb jij nog nooit besteld bij ons? Dan mag jouw box waar jij deze tell-a-friend korting over rekent een maximale waarde van €50,- hebben.